1. Generelle betingelser
Kjøp av varer i Glimty nettmarked forutsetter at kunde godtar at det opprettes et kundeforhold mellom kunde og den enkelte selgers forretning, samt en bruker for nettmarkedet som helhet, for lovbestemte forhold som angår kjøpet er kundeforholdet mellom forbruker og den enkelte selgers forretning gjeldende. Glimty er ikke ansvarlig ovenfor kunde for forhold som gjelder mellom forbruker og den enkelte selger i nettmarkedet. Forbrukeren kan likevel kontakte Glimty, og oppfordres til det, dersom direkte kontakt med selger ikke fungerer tilfredsstillende, Glimty stiller da som tredjepart mellom forbruker og selger, selger har forpliktet seg til å følge de avgjørelser gjort av Glimty i tvister mellom forbruker og den enkelte selger i nettmarkedet.

For mer informasjon om dine lovbestemte rettigheter som forbruker henviser vi til

  1. Forbrukerkjøpsloven
  2. Angrerettloven
  3. Markedsføringsloven
  4. Personopplysningsloven
  5. E-handelsloven

2. Informasjon om Glimty og selgere:
Glimty AS org. nr. 915 443 737 MVA
Bergsbygdavegen 529, 3949 Porsgrunn
Telefon +47 454 04 801

Hver enkelt selger vil ha grunnleggende informasjon tilgjengelig på sine butikksider i Glimty nettmarkedet eller på sin egen side via en lenke på butikksiden, er det mangler ved slik informasjon vil Glimty sette nødvendige tiltak i gang så snart Glimty er klar over mangelen.

3. Bestilling
Etter fullført bestilling blir bestillingsbekreftelsen sendt til kundens oppgitte e-postadresse.

Kunden kan velge mellom de leveringsalternativer som er satt av den enkelte selger på det enkelte produkt.

4. Priser og betaling
Alle priser i Glimty nettmarked er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet er opplyst. Kunden mottar spesifisert oppstilling over kostnader i hendlevognsiden og ved bestillingsbekreftelsen, oppstillingen er oppdelt etter butikk slik at varer kan bestilles fra flere butikker i Glimty nettmarked samtidig. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt og tilpassinger, med mindre annet er opplyst.

Kunden betaler ved bruk av bank- eller kredittkort via Glimty nettmarked. Opplysninger om betaling blir behandlet av tredjepart løsningen Stripe, Glimty eller den enkelte butikk får ikke tilgang til opplysninger som kortnummer, opplysningene blir sendt kryptert over sikre nett-koblinger mellom nettmarked og betalingsløsning.

Ved manglende betaling vil kjøpet, uten forvarsel kanselleres.

5. Levering og forsinkelse
Ved henting av varer i butikk:
Ved forsinkelser vil den enkelte selger varsle kunden og Glimty så fort selger har kunnskap om det. Kunden kan ved forsinkelse i de fleste tilfeller heve kjøpet så sant varen ikke er sendt. Dersom en vare ikke hentes på utleveringssted kan den enkelte selger velge å kreve betaling for ekstra utgifter før varen forsøkes sendt på nytt, ved kansellering kan selger kreve å beholde den del av kjøpssummen som tilsvarer utgifter til frakt og pakking, ved spesielle tilfeller hvor varen har mistet verdi eller ikke kan selges på nytt, kan selger beholde opp til hele kjøpssum for å dekke inn tap, men må refundere det resterende fulle beløp.

6. Reklamasjon
Reklamasjoner på alle kjøp gjennom Glimty nettbutikk er regulert i forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34. Alle reklamasjoner skal være den enkelte selger i hende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Denne fristen for å reklamere vil aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da kunden oppdaget mangelen, og må senest skje innen 2 år etter at kunden mottok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dersom kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. For mer informasjon, se forbrukerkjøpsloven § 27.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til den enkelte selger via tilbakemeldingsskjema/info på ordren. Link til ordre finner kunden via «min ordrehistorikk» i nettmarkedet. Inne på den aktuelle ordren ligger link til skjema som fylles ut og sendes inn dersom selger har lastet dette opp, mangler skjema kan avvik meldes til Glimty som tar seg av videreformidling til selger.

7. Angrerett
Glimty og den enkelte selger forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer eller for spesialtilpassede varer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder.

I henhold til angrerettloven § 22 gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato, § 22 b);
levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering, § 22 g);
tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (dvs. den enkelte selger) om å besøke forbrukeren, § 22 i);
levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på, § 22 j);
levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, § 22 k);
transport av varer når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, § 22 m).
For å benytte seg av angreretten, må kunden varsle den enkelte selger på en utvetydig måte via brev eller e-post, Er det vanskelig å finne kontaktopplysninger til den enkelte selger kan kunden kontakte Glimty som videreformidler til den enkelte selger.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at kunden sender meldingen om at kunden vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom kunden angrer kjøp av varer, skal den enkelte selger tilbakebetale alle betalinger selger har mottatt fra kunden, med unntak av leveringskostnadene, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag selger mottar melding om kundens beslutning om å gå fra denne avtalen, men aldri før varen er levert tilbake i uforinget form. selger foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kunden uttrykkelig har avtalt noe annet med selger. I alle tilfeller vil kunden ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Den enkelte selger kan holde tilbake tilbakebetalingen til selger har fått varene tilbake eller til kunden har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Kunden må returnere varene eller levere dem til butikken der varene ble bestilt uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag kunden underrettet den enkelte selger om at kunden ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom kunden sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250. Kunden er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå dens art, egenskaper og funksjon.

8. Kundens plikter
Den registrerte kunde er ansvarlig for alle kjøp som gjøres via brukerkontoen. Varehenting eller varemottak skal skje på avtalt sted til avtalt tid. Det er kundens ansvar å kontrollere mottatte varer. Dersom det oppstår mangler eller kvalitetsavvik, skal dette meldes til den enkelte selger etter rutine beskrevet i kapittel 6. Reklamasjon.

9. Ekstraordinære forhold
Den enkelte selger er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor selger sin kontroll, og som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Glimty overtar aldri slikt ansvar fra selger.

Den enkelte selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgeren sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 21 juni 2002 nr. 34. Glimty overtar aldri ansvar som den enkelte selger har.

10. Force majeure
Er den enkelte selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. Glimty har heller aldri noe slikt ansvar ovenfor den enkelte selgers kunder.

11. Tvister og lovvalg
Alle tvister mellom forbruker og den enkelte selger skal alltid forsøkes løst mellom de to partene før saken bringes til domstol, klarer ikke forbruker og selger å komme til enighet skal saken bringes til Glimty som kan overstyre den enkelte selgers avgjørelse dersom opplysningene tilsier at selger har opptrådt i strid med avtale mellom selger og Glimty.

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. En forbruker som har inngått avtale med en næringsdrivende om varer eller tjenester til personlig bruk, kan anlegge sak mot den enkelte selger ved sitt alminnelige verneting, som normalt er der forbrukeren har bopel. Glimty skal overlevere nødvendige opplysninger om handel til de involverte parter slik at en tvist kan løses på minnelig måte.

12. Forbehold
Glimty forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Eventuelle endringer i salgs- og kundebetingelser vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende salgs- og kundebetingelser.

Den enkelte selger kan opplyse om spesielle egne regler og betingelser på sine egne butikksider, men disse kan ikke gi forbruker dårligere betingelser enn dem som er opplyst i betingelsene på denne siden eller betingelsene fra de aktuelle lover og regler.

Med forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at den enkelte selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i sin nettbutikk eller i annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Glimty er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen på det enkelte produkt.

Bilder brukt i nettmarkedet kan være illustrative og kan derfor avvike fra varens faktiske utseende, glimty stiller likevel strenge krav til den enkelte selger om bruk av bilder og tekst på det enkelte produkt, og at slike bilder og tekst aldri skal på opplagt vis love mer enn hva som er ment for produktet.

13. Behandling av personopplysninger
All informasjon om deg som kunde blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet. Dette gjøres ved at du tar kontakt med Glimty kundeservice.

14. Nyhetsbrev og kommunikasjon
Glimty nettmarked og den enkelte selger forbeholder seg retten til å kommunisere med kunden rundt det som gjelder en spesifikk ordre. Eksempler på dette er ordrebekreftelse på epost, og sms eller epost med informasjon om levering. I tillegg vil kundens samtykke til dialog gitt til Glimty være styrende for hvilken ytterligere kommunikasjon kunden mottar fra Glimty og den enkelte selger. Når kunden godtar disse salgsbetingelsene, gis det samtidig samtykke til at glimty kan sende epost og sms til kunden. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake ved å henvende deg til Glimty kundeservice. Disse samtykkene kan administreres på «min side» på glimty.no.

15. Rettigheter
Glimty med logo er varemerke styrt av Glimty AS.

Alt innhold på disse nettsidene er Glimty, den enkelte selger eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra innholdets eier.